Kontakt PDF Print E-mail

Mamy nadziej?, ?e powy?sze informacje zainteresowa?y Pa?stwa unikaln? binauraln? technik? nagraniow? i zwi?zan? z ni? nasz? firm? SoundmanTM.
Zespó? SoundmanTM wprowadza ró?ne promocje, innowacje techniczne i dlatego zapraszamy do odwiedzania naszej strony i sta?ego z nami kontaktu.


Jeste?my zawsze do Pa?stwa dyspozycji.


Wszystkie zapytania i zamówienia z obszaru Polski prosimy sk?ada? u przedstawiciela:

 

Autoryzowany przedstawiciel Soundman TM   w Polsce.

DEMOS - Bogdan Konieczny

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

kom.696 666 077
fax: 012/285-90-73