Najcz??ciej pojawiajace sie pytania PDF Print E-mail

 

1. Który z mikrofonów nadaje si? szczególnie do nagra? odg?osów natury ?


Do tego celu najlepiej nadaj? si? modele OKM Klassik ze wzgl?du na ich podwy?szon? czu?o??. Znakomicie nadaj? si? one do rejestracji np. ?piewu ptaków, szumu drzew, szmeru wody, których poziom jest stosunkowo niski z powodu odleg?o?ci od ?ród?a.

2. Czy w tym przypadku nale?y stosowa? kompletny zestaw z adapterem A3 i jakie jest jego przeznaczenie?


Nie jest to konieczne, gdy? przy tych nagraniach poziom 96 dB jest rzadko przekraczany.
Prawie wszystkie modele przeno?nych systemów nagraniowych posiadaj? system zasilania T-feed (1.6V) na wej?ciu mikrofonowym. Takie rozwi?zanie wystarcza do poziomu g?o?no?ci 96 dB. Przy wy?szych poziomach mikrofon powinien by? zasilany wy?szym napi?ciem, które dostarcza adapter A3.

3. Co oznacza g?o?no?? 96 dB ?


Przyk?adowo jest to d?wi?k instrumentu d?tego z odleg?o?ci 1 metra lub ryk tygrysa.

4. Dlaczego pojawiaj? si? zniekszta?cenia niskich d?wi?ków mimo w?a?ciwego ustawienia max 0 dB ?


Zasilanie dostarczane do mikrofonu poprzez gniazdko T-feed jest niewystarczaj?ce dla g?o?nych, niskich d?wi?ków. Rozwi?zaniem problemu zastosowanie adaptera A3, albo mikrofonu serii "Rock".

6. Dlaczego mikrofon nie dzia?a z moim urz?dzeniem nagrywaj?cym?


To rzadki przypadek gdy urz?dzenie nie posiada zasilania na wej?ciu mikrofonowym zasilania T-feed. W takim przypadku nale?y zastosowa? adapter A3.

7. Czy mog? pod??czy? mikrofony innych firm poprzez adapter A3 do wej?cia liniowego urz?dzenia nagrywaj?cego?


Niestety nie, poniewa? mikrofon OKM jest bardzo rzadkim mikrofonem pracuj?cym z wej?ciem liniowym. Adapter pe?ni nie tylko  rol? przedwzmacniacza i jest specjalnie przystosowany do pracy z mikrofonami OKM.

8. Do jakich celów zosta? zaprojektowany OKM Pop/AV i Rock . Czym ró?ni? si?one od wersji Klassik?


Wszystkie mikrofony OKM Pop/AV s? celowo o 3 dB obni?onej czu?o?ci od wersji Klassik .Nnadaj? si? do nagra? nieco g?o?niejszych typu muzyka pop. Do bardzo g?o?nych poziomów d?wi?ków dedykowana jest wersja OKM / Rock.

9. Dlaczego OKM Pop/AV mo?na szczególnie stosowa? do kamer cyfrowych?


Nowa technologia stosowana w kamerach cyfrowych wprowadza problem uzyskania jako?ci d?wi?ku na poziomie jako?ci obrazu cyfrowego. Odk?d wi?kszo?? kamer cyfrowych (z wyj?tkiem profesjonalnych) posiada wy??cznie automatyczn? regulacj? poziomu nagrania, powstaje problem u?ycia wysokiej czu?o?ci mikrofonów OKM Klassic do nagrywania bardzo g?o?nych d?wi?ków. W takim przypadku zaleca si? stosowa? mikrofon o specjalnie obni?onej czu?o?ci OKM II Pop/AV bez adaptera A3, pod??czony do wej?cia mikrofonowego.

10. Jakie s? ró?nice pomi?dzy podstawowymi modelami mikrofonu OKM II i wersjami studyjnymi?


Wysokiej klasy modele studyjne przenosz? nieco szerszy zakres cz?stotliwo?cii posiadaj? nisk? nierównomierno?? odbioru obu kana?ów na poziomie < 0.5 dB.
Te parametry poprawiaj? przestrzenno?? rejestrowanego d?wi?ku i zmniejszaj? przes?uch mi?dzy kana?ami.

11. Gdzie powinien znajdowa? si? mikrofon podczas nagrania koncertu?


Powinien znajdowa? si? w miejscu optymalnym akustycznie, najcz??ciej w pobli?u konsolety mikserskiej znajduj?cej si? w bazie odbioru d?wi?ku. Poniewa? wszystkie mikrofony OKM rejestruj? nagrania przestrzennie, akustyka pomieszczenia i jako?? realizacji nag?o?nienia stanowi? podstawowe czynniki jako?ci nagrania.

12. Do jakich zastosowa? przeznaczony jest OKM I?


Mikrofon OKM I posiada ni?szy poziom t?umienia mi?dzy kana?owego ni? wersja OKM II i jest przeznaczony g?ównie do nagra? mowy i muzyki dokonywanych za pomoc? analogowych urz?dze? nagrywaj?cych. OKM II jest wersj? rekomendowan? do wysokiej jako?ci urz?dze? cyfrowych np mini dysków, przeno?nych rejestratorów twardo-dyskowych.

13. Czy mój w?asny puls zostanie nagrany w przypadku w?o?enia mikrofonu do ucha?


Nie, kapsu?a mikrofonu umieszczona jest w uchu bez bezpo?redniego z nim kontaktu.

16. Czy mog? pod??czy? mikrofon OKM bezpo?rednio do karty d?wi?kowej w komputerze?


Mikrofonowe wej?cie wi?kszo?ci kart posiada zasilanie T-feed, podobnie jak mini dyski MD. Z tego powodu mikrofony OKM mog? wspó?pracowa? z kartami d?wi?kowymi.

17. Chcia?bym pod??czy? mikrofon OKM z adapterem A3 do mojego domowego systemu audio. Jak to zrobi? i jak zabezpieczy? si? przed nadmiernym wy?adowywaniem baterii?


Wymagany jest przej?ciowy kabel stereo typu mini jack (fem).  -  chinch (mal).
W celu pod??czenia adaptera do domowego systemu audio. Adapter mo?e by? pod??czony do sieci zamiast zasilania baterii. W tym celu nale?y wyj?? bateri? i pod??czy? zasilanie 6 - 10 V za pomoc? zacisków zasilaj?cych bezpo?rednio np. do spr??ynek baterii. Nale?y u?ywa? zasilacz stabilizowany.

18. Czy nagrania z mikrofonów OKM mog? by? odtwarzane na domowym sprz?cie audio?


Je?li mikrofony OKM by?y umieszczone w uszach podczas nagrywania zalecane jest jego odtwarzanie za pomoc? s?uchawek w celu uzyskania pe?nego, 3-wymiarowego, jasnego i przestrzennego obrazu d?wi?kowego. Poniewa? wszystkie mikrofony OKM s? poddawane korekcji w otwartej przestrzeni, odtworzenie nagrania mo?e odbywa? si? poprzez g?o?niki. Jednak najlepsze wra?enie przestrzenno?ci uzyskujemy w s?uchawkach, lub poprzez odpowiednie zwrotnice cyfrowe systemów d?wi?ku przestrzennego.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it