Wprowadzenie PDF Print E-mail

Mikrofony Binauralne Naturalnej G?owy OKM ( z niem. Originalkopf-Mikrofone) firmy SoundmanTM

 

s? to douszne  mikrofony pojemno?ciowe o ko?owej charakterystyce kierunkowej, wspó?pracuj?ce z adapterem A3. Pod??czane s? do wej?? mikrofonowych i liniowych rejestratorów d?wi?ku. Przy ich zastosowaniu  ka?dy mo?e nagra?  najbardziej naturalny i dok?adny  d?wi?k przestrzenny. 


Mikrofony - SoundManU?ycie profesjonalnej jako?ci mikrofonów OKM w nagraniach binauralnych tzn. z u?yciem i uszu i naturalnej g?owy cz?owieka gwarantuj? unikalny efekt doskonale odwzorowuj?cy oryginalne, przestrzenne warunki danego pola akustycznego. Samodzielnie znakomicie nadaj? si? do  dyskretnych nagra? koncertów, odg?osów natury, radiowych reporta?y, wyk?adów itp.  W z?o?onych technikach mikrofonowych doskonale mog? uzupe?nia? takie parametry jak przestrze?, naturalny pog?os, atmosfer? danego nagrania. Nagra? mo?na równie? wykonywa? wk?adaj?c je  do uszu sztucznej g?owy.